• Rodičia

    • Rodičovský príspevok a školné 2018

    • http://www.scspp.sk/clanky/rodicovsky-prispevok

      

                       

      

     Školné pre žiakov ZUŠ J. Silana v Poprade v školskom roku 2018/2019

      

     Školné pre  kmeňových žiakov CSŠ (ZŠ a Cirkevného gymnázia)       

     Školné pre žiakov ostatných škôl

      

     Forma štúdia

     školné za mesiac

     školné za mesiac

     platba za 5 mesiacov

     (1. polrok)

     platba za 5 mesiacov

     (1. polrok)

     platba

     za celý šk. rok 2018/2019

     platba

     za celý šk. rok 2018/2019

      Prípravné štúdium všetky odbory

     5 €

     3 €

     25 €

     15 €

     50 €

     30 €

      Základné štúdium individuálne

      hudobný odbor  (pozn.1)

     12 €

     10 €

     60 €

     50 €

     120 €

     100 €

      Základné štúdium skupinové

      výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor

      

     7 €

      

     6 €

     40 €

     30 €

     80 €

     60 €

      Spevácky zbor

     2 €

     0 €

     10 €

     0 €

     20 €

     0 €

      Druhý hlavný odbor individuálny

     70 €

     35 €

     350 €

     175 €

     700 €

     350 €

      Druhý hlavný odbor skupinový

     16 €

     8 €

     80 €

     40 €

     160 €

     80 €

      Individuálne štúdium nad 25 rokov

     80 €

     x

     400 €

     x

     800 €

     x

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                    Pozn.1: Ak žiak navštevuje okrem individuálneho aj skupinové vyučovanie, získava ďalšiu zľavu 2 €/mesiac (20 €/rok)

      

     Školné sa uhrádza naraz do 1. 11. 2018, prípadne v dvoch splátkach do 1. 11. 2018 a do 1. 2. 2019.

      

      

     Názov účtu: Cirkevná spojená škola 

     číslo účtu: SK92 0200 0000 0026 4895 9651 BIC: SUBASKBX

      

      

     Váš rodičovský príspevok a školné,  predstavujú dôležitú investíciu do vzdelania Vášho dieťaťa a do rozvoja školy, za čo Vám patrí úprimné poďakovanie.

                                                                                                                                            

     Ing. Katarína Krajňáková

     riaditeľka školy

      

      

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
   • scspp@scspp.sk
   • 052/7721389
   • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad