• Rodičia

    • Rodičovský príspevok a školné 2020/2021

    •  

     Školné pre žiakov ZUŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade v školskom roku 2020/2021

      

     Školné pre  kmeňových žiakov SŠ sv. Jána Pavla II. (ZŠ a gymnázia)       

     Školné pre žiakov ostatných škôl

      

     Forma štúdia

     školné za mesiac

     školné za mesiac

     platba za 5 mesiacov

     (1. polrok)

     platba za 5 mesiacov

     (1. polrok)

     platba

     za celý šk. rok 2020/2021

     platba

     za celý šk. rok 2020/2021

      Prípravné štúdium všetky odbory

     7 €

     6 €

     35 €

     30 €

     70 €

     60 €

      Základné štúdium individuálne

      hudobný odbor  

     15 €

     14 €

     75 €

     70 €

     150 €

     140 €

      Základné štúdium skupinové

      výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor

      

     10 €

      

     9 €

     50 €

     45 €

     100 €

     90 €

      Spevácky zbor

     0 €

     0 €

     0 €

     0 €

     0 €

     0 €

      Druhý hlavný odbor individuálny

     70 €

     40 €

     350 €

     200 €

     700 €

          400 €

      Druhý hlavný odbor skupinový

     20 €

     10 €

     100 €

     50 €

     200 €

     100 €

      Individuálne štúdium nad 25 rokov

     80 €

     x

     400 €

     x

     800 €

     x

     Skupinové štúdium

     Nad 25 rokov

     40 €

     x

     200 €

     x

     400 €

     x

      

     Ďalšie zľavy:

     1. Ak žiak navštevuje okrem hudobného odboru aj skupinový, má zľavu z jedného poplatku 2,- eur/mesiac (20,- eur/rok)            
     2. Ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz škole, získava jednorázovú zľavu10,- eur za celý školský rok.

      

     Školné sa uhrádza naraz do 1. 11. 2020, prípadne v dvoch splátkach

      do 1. 11. 2020 a do 1. 2. 2021.

      

      

     Názov účtu: Cirkevná spojená škola 

     číslo účtu: SK92 0200 0000 0026 4895 9651 BIC: SUBASKBX

      

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
   • scspp@scspp.sk
   • 052/7721389
   • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad 05801 Poprad Slovakia
   • 37942743
   • 2021882654