• Novinky

     • Talentové skúšky 2016
      • Talentové skúšky 2016

       TALENTOVÉ SKÚŠKY – ZUŠ JANKA SILANA POPRAD

       Podľa vyhlášky č. 324/2008 § 5, ods. 2 o Základnej umeleckej škole sa talentové skúšky konajú do hudobného, výtvarného a tanečného odboru ZUŠ pre školský rok 2016/2017 v termíne od 30. mája do 1. júna 2016. Čas a miesto konania je od 14:00 do 17:30 h. v budove Cirkevnej spojenej školy v Poprade.

       Riaditeľka školy rozhodnutím určí ich spôsob a organizáciu. Talentové skúšky sa konajú v budove cirkevnej školy. Miestnosti konania prijímacích pohovorov do jednotlivých odborov bývajú vypísané na nástenke pri vchode do budovy Cirkevnej spojenej školy v Poprade. Aktuálny oznam o termíne konania prijímacích skúšok uverejňujeme na našej webovej stránke a na výveske školy.

       Do Základnej umeleckej školy môžu byť prijatí uchádzači od predškolského veku, žiaci a študenti základných a stredných škôl, ako aj záujemcovia nad 18 rokov študujúcich formou štúdia pre dospelých. Záujemcovia o štúdium preukážu mieru svojho talentu formou talentovej skúšky pre príslušný odbor, pričom sa posudzuje podľa týchto kritérií:

       Hudobný odbor

       Uchádzač o štúdium zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť a kvalitu intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (klopkaním alebo tlieskaním) a  zaspieva krátku (niekoľko tónov) predtým zahranú melódiu na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.

       V školskom roku 2016/2017 budeme vyučovať: hru na klavíri, hru na organe, cirkevnú a chrámovú hudbu, spev, hru na akordeóne, hru na gitare, hru na keyboarde, hru na husliach, hru na zobcovej flaute, hru na priečnej flaute. Žiaci sa budú mať možnosť zapojiť sa aj do hry v rôznych komorných zoskupeniach školy: spevácky zbor, flautový súbor, gitarový súbor, ľudová hudba a iné.

       Tanečný odbor

       Skúmame dispozície dieťaťa, t.j. fyzické predpoklady (rovný chrbát, ohybnosť končatín, držanie tela), zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby. Do tanečného odboru prijímame deti od predškolského veku a starších.

       V školskom roku 2016/2017 budeme vyučovať: tanečnú prípravu, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec a tanečnú prax.

       Výtvarný odbor

       Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia /maľujú/ podľa vlastného výberu – tému s figurálnym námetom. Je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). V prijímacom protokole sa hodnotí kresba, kompozícia a farebné ladenie.

       V školskom roku 2016/2017 budeme vyučovať: kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie, zoznamovanie sa s multimédiámi.

       Rozhodnutie o prijatí

       Mieru talentu posúdi komisia talentových skúšok a vyhodnotí jednotlivo každého uchádzača, ktorý ich absolvoval. Výsledok sa zaeviduje v protokole. V zákonnej lehote  bude zákonnému zástupcovi uchádzača o štúdium zaslané písomné rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí resp. neprijatí na štúdium do 8. júla 2016. Prosíme, aby neplnoletého uchádzača na talentových skúškach sprevádzal jeho zákonný zástupca, ktorý zároveň vypíše aj prihlášku na štúdium do ZUŠ. Na štúdium do cirkevnej Základnej umeleckej školy budú prednostne prijatí žiaci a študenti Cirkevnej spojenej školy v Poprade. Po prijatí žiaka a riadnom zahájení nového školského roka je možné prerušiť štúdium výlučne koncom I. alebo II. polroka. Zákonný zástupca žiaka po prijatí uchádzača uhrádza čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ (tzv. školné) v súlade so smernicou riaditeľky školy zverejnenou na webovej stránke školy.

       V  Poprade 27. apríla 2016     

                                                                                                                         Mgr. Peter Čapó, DiS. art., zást. r. š. ZUŠ

                                                     

     • Účinkovali sme vo Važci
      • Účinkovali sme vo Važci

       Na pozvanie predsedníctva Slovenského Červeného kríža vo Važci účinkovali žiaci ZUŠ Janka Silana počas kultúrneho programu na Obecnom úrade vo Važci dňa 30.3.2016 čím hodnotne reprezentovali Cirkevnú spojenú školu v pôsobisku kňaza a básnika Janka Silana, ktorého meno nesie naša škola. Tešíme sa, že žiaci, ako aj ich pedagógovia pripravili hudobné čísla, ktoré obohatili spoločné stretnutie.

       V programe zazneli skladby:

       PROGRAM VEREJNÉHO KONCERTU 30.3.2016 o 12.30 h. vo Važci

       ZUŠ JANKA SILANA V POPRADE

       1. W.A.Mozart  CHLIEB S MASLOM

       hrá: Gabriela Sendy Hrinová, klavír

       pedagóg: Mgr. Janka Dudeková, DiS. art.

       1. Ján Pavol    PÍŠŤALIČKA

       hrá: Vladislav Mornár, zobcová flauta

       pedagóg: Mgr. Silvia Franková, DiS. art.

       1. G. Brescianello    PARTITURY

       hrá: Matej Jakubove, gitara

       pedagóg: Božena Vneková

       1. A. Dvořák   SLOVANSKÝ TANEC

       hrá: Natália Celerová, klavír

       pedagóg: Mgr. Dana Endreszová

       1. M. Linnemann   LITTLE CLOWNS RAGTIME

       hrá: Zuzana Čapóová, gitara

       pedagóg: Mgr. Pavol Hučko

       1. W.A.Mozart   ANDANTE 

       hrá: Šarlota Gallovičová, zobcová flauta

       pedagóg: Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art.

       1. SMUTNÁ PRINCEZNÁ

              hrá: Laura Krakovská, klavír

       pedagóg: Mgr. Radka Horáková 

       1. L.v.Beethoven   TURECKÝ POCHOD

       hrá: Viliam Kužel, akordeón

       pedagóg: Ľubomír Petrík, DiS. art.

       Klavírna spolupráca: č. 2 a 6

       Mgr. Elena Haviarová, DiS. art.

       Ďakujeme všetkým účinkujúcim ako aj ich pedagógom za prípravu a pekný umelecký prednes. 

              Ďakujeme taktiež rodinám Gabiky Sendy Hrinovej a Laury Krakovskej za veľkú pomoc s dopravou                    účinkujúcich.

     • Úspešné účinkovanie na súťaži "Zahrajme si pre radosť"
      • Úspešné účinkovanie na súťaži "Zahrajme si pre radosť"

       Cirkevná Základná umelecká škola sv. Mikuláša v Prešove poriadala už tradičný 5. ročník súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov Základných umeleckých škôl pod názvom "Zahrajme si pre radosť".

       Na tejto súťaži mala zastúpenie aj cirkevná ZUŠ Janka Silana v Poprade. Súťaže sa zúčastnili tri žiačky školy a súťažili v hre na priečnej flaute. Sme radi, že si z nej odniesli aj hodnotný výsledok:

       Petra Mudráková v hre na priečnej flaute získala v 1. kategórii strieborné pásmo - pedagóg Mgr. Silvia Franková, DiS. art.

       Daniela Barloková v 3. kategórii v hre na priečnej flaute získala bronzové pásmo - pedagóg Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art.

       Gréta Moravčíková v hre na priečnej flaute získala v 3. kategórii bronzové pásmo - pedagóg Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art.

        

       ŽIAČKÁM, AKO AJ PANI UČITEĽKÁM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A PRAJEME DO ĎALŠEJ TVORIVEJ PRÁCE VEĽA TRPEZLIVOSTI A ELÁNU !


        

     • Verejný koncert v kláštornom kostole v Podolínci
      • Verejný koncert v kláštornom kostole v Podolínci

       " Poslať svetlo do hĺbky ľudského srdca - to je poslanie umelca" bolo mottom verejného koncertu žiakov hudobného odboru, ktorý sa uskutočnil dňa 22.1. 2016 v kláštornom kostole sv. Stanislava v Podolínci. Koncert sa hneď od prvých tónov počúval ľahko a príjemne. Nástrojové obsadenie sa striedalo od klavíra cez gitaru, husle, akordeón, zobcovú flautu, keyboard. Účinkujúci svojou interpretáciou ukázali svoje umenie nie len cez prsty, ale i precítenie svojho srdca a ukázali tvorivú radosť z hudby. Zaplnený kláštorný kostol odmenil účinkujúcich potleskom.

              Judita Ondyová, DiS. art.

     • Vianočná besiedka
      • Vianočná besiedka

       Čas Vianoc, radosti a pokoja, čas príchodu narodenia Ježiša Krista. Aj toho roku 15. 12. 2015 sme sa o 16.30 hod. spoločne stretli rodičia a naše deti, ktoré navštevujú ZUŠ Janka Silana v Poprade, akoby v rodinnom kruhu na triednej besiedke, ktorú viedla pani učiteľka Mgr. Janka Dudeková, DiS.art. Krásne privítanie, srdečné slová plné predvianočnej nálady bolo už cítiť z jej samotnej osobnosti. Žiarivé očká všetkých jej zverených detí taktiež prezrádzali, že nás rodičov  čaká milé prekvapenie. Krásny umelecký hudobný zážitok, ktorý bol doprevádzaný slovom, recitáciou, priblížilo radostné očakávanie narodenia Ježiša Krista.

              V pestrom vianočnom programe odzneli diela svetových hudobných skladateľov, krásne vianočné básne, slová plné milosti a lásky. Spestrili aj básne plné zimnej radostnej nálady. No moja myseľ bola vtedy aj pri Panne Márii, pretože očakávala narodenie svojho dieťatka – Ježiška, ktoré sa narodilo v maštaľke na slame v meste Betleheme. Spolu so svätým Jozefom chceli Božiemu dieťatku dať to najlepšie , ale nemohli. Naše deti však dostávajú od nás teplo domova a ich vďaka sa práve na tejto predvianočnej rodinnej besiedke preukázala tým, že  nám bohatým a pekným programom zohriali naše srdcia plné detskou láskou. Zároveň ďakujeme pani učiteľke Mgr. Janke Dudekovej DiS.art., že aj cestou hudby a slova vedie naše deti k pevnej viere v Boha, k pohode na vyučovaní, podporuje dobré medziľudské vzťahy, lásku k blížnemu a schopnosť počúvať a pomáhať druhým.

             Vďaka Vám za príjemné spoločné posedenie pri umeleckom zážitku a malom občerstvení. Vďaka Vám naše deti za Vašu snahu, usilovnosť a za tak krásne precítenie Vianoc.

                                                     Aurélia Čarnoká, Ing. Peter Čarnoký

     • ANJEL VIANOC 2015
      • ANJEL VIANOC 2015

       Tatranská galéria v Poprade sprístupnila v priestoroch ART CLUBU tradičnú detskú výtvarnú výstavu  ANJEL VIANOC 2015. Slávnostná detská vernisáž výstavy úspešných prác a vyhodnotenie súťaže s odovzdávaním cien sa uskutočnilo 17. decembra 2015 o 14:00 hod. v priestoroch Tatranskej galérie.

       Pôvodne regionálne podujatie prerástlo v celonárodný projekt. Výstava pozostávala z výtvarných prác , do ktorej sa zapojil rekordný počet detí z 98 škôl s 3300 anjelmi. Podoby anjelov boli rôzne od plošných prác až po veľké trojrozmerné plastiky vyhotovené v rôznych výtvarných technikách. Umelecká porota v zastúpení z 5 odborníkov z Tatranskej galérie udelila 130 cien v kategóriách pre MŠ, ZŠ, Špeciálne školy, Stredné školy a ZUŠ.

       Do tejto zmysluplnej a populárnej výtvarnej súťaže som zapojila aj 14 žiakov výtvarného odboru ZUŠ Janka Silana. Vznikli tak originálne a nápadité umelecké diela v plošnom dvojrozmernom prevedení, ktoré niesli v sebe duchovný/ náboženský/ odkaz. Boli vyhotovené technikami: kresba, maľba, koláž, paličkovaná krajka.

       V kategórii ZUŠ nás úspešne reprezentovala mladá talentovaná výtvarníčka Lenka Mašlonková /11 rokov/, ktorá získala 3. miesto s prácou „ Paličkovaný anjel“.

       Vyhodnotenie súťaže „Anjel Vianoc“ v Tatranskej galérii hrou na hudobné nástroje umelecky obohatili žiaci Základnej umeleckej školy Janka Silana Zuzana Michelková v hre na altovej zobcovej flaute z triedy p. učiteľky Mgr. Silvie Frankovej, DiS. art., Zuzana Čapóová v hre na gitare z triedy Mgr. Pavla Hučka a Martin Šidlovský hrou na husliach z triedy p. uč. Petra Reháka.

                                                                                        Mgr. Martina Dikantová, pedagóg výtvarného odboru

     • Od srdca k srdcu
      • Od srdca k srdcu

       Cirkevná spojená škola - Základná škola Štefana Mnoheľa a Základná umelecká škola Janka Silana v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou v Poprade zorganizovala slávnostnú svätú omšu v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade, na ktorej sa predstavili s umeleckým programom a vianočným jarmokom žiaci a pedagógovia školy s adventným posolstvom "OD SRDCA K SRDCU" 20.12.2015 v nedeľu o 10.30 h. Umeleckým programom vo forme hudobných vstupov obohatili žiaci umeleckej školy aj pred slávením svätej omše a po jej skončení.

       Hodnotný článok s fotogalériou z aktivity "OD SRDCA K SRDCU" zverejnila rímsko katolícka farnosť Poprad

       http://www.rkcpoprad.sk/2015/12/24/adventny-program-od-srdca-k-srdcu/#more-2024


       Program vystúpenia

       Pred svätou omšou

       1. Báseň prednesená žiakmi ZŠ a gymnázia
       2. Pieseň s detským zborom – Peter Vojtech 
       3. súrodenci Pintekovci - gitara, klavír, akordeón
       4. Báseň prednesená žiakmi ZŠ a gymnázia
       5. Kvinteto zobcových fláut, gitara: L.Q.D´Aquin  Midden in de winternacht
       6. Skladba „Mary did you know“ – James Evans, husle, spev, Pavol Hučko, gitara, Peter Čapó, klavír

        

       V rámci sv. omše – začiatok o 11.00 h.

       1. Vstupný spev: Detský zbor – Peter Vojtech
       2. Pane zmiluj sa: Detský zbor – Peter Vojtech
       3. Responzóriový žalm: Janka Králiková
       4. Aleluja a alelujový verš: Detský zbor – Peter Vojtech
       5. Vyznanie viery – ľud

        

       Obetovanie

       1. Skladba „Franz Schubert Ave Maria“ – James Evans, husle, Pavol Hučko, gitara, Peter Čapó, klavír

       Svätý, svätý – ľud          Otče náš - Detský zbor – Peter Vojtech     Baránok Boží - ľud

       Sväté prijímanie z chóra


       1. A. Corelli Sonata da Camera e minor op.2 No.4 -  pedagógovia ZUŠ Silvia Franková, Gabriela Rošková, priečna flauta, Peter Čapó, organ (z chóra)

       2. Ľud JKS         3. Postkomúnio: Janka Králiková, soprán Benedictus z Haydnovej omše, organ Peter Čapó

       Po sv. omši


       1. Vystúpenie gitarového súboru: „V.N.Paradiso MONTMARTRE, Praetorius BALLET“
       2. Sexteto priečnych fláut
       3. Skladba „The first Noel“ – James Evans, husle, spev, flauta, Pavol Hučko, gitara, Peter Čapó, klavír

        

     • VIANOČNÝ KONCERT
      • VIANOČNÝ KONCERT

       Srdečne pozývame na vianočný verejný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Janka Silana.

       Uskutoční sa dňa 17.12.2015 o 16.30 h. v budove Cirkevnej spojenej školy v Poprade.

       V pestrom vianočnom programe odznejú diela svetových hudobných skladateľov a predstavia sa taktiež šikovní žiaci výtvarného odboru. Veríme, že tento koncert všetkým prítomným spríjemní predvianočný čas.

       Na stretnutie s vami sa tešia žiaci a pedagógovia ZUŠ Janka Silana v Poprade ! ! !

     • Platba rodičovského príspevku
      • Platba rodičovského príspevku

       Rodičovský príspevok v školskom roku 2015-16 sa po schválení na Plenárnom rodičovskom združení CSŠ v Poprade bude vyberať ako jednorázová platba v hodnote 20 € na žiaka výhradne bezhotovostne – prevodom na účet školy 943 59 83/5200 alebo formou platby poštovou poukážkou typu U .

       Variabilný symbol: uvedie sa školský rok, za ktorý sa platba realizuje a v poznámke sa uvedenie meno a priezvisko žiaka, príp. mená súrodencov, za ktorých sa poplatok uhrádza.

       V prípade viacerých súrodencov sa po schválení na plenárnom rodičovskom združení stanovuje výška rodičovského príspevku takto:

       dvaja súrodenci spolu: 20 € + 10 € = 30 €

       traja súrodenci, spolu: 20 € + 10 € + 6 € = 36 €

       viac ako traja súrodenci, spolu: 40 €

       Rodičovský príspevok sa uhrádza najneskôr do 15. novembra 2015.

        

     • Birmovná slávnosť !
      • Birmovná slávnosť !

       Kultúrnym programom sme obohatili svätú omšu, pri ktorej otec biskup Andrej Imrich vyslúžiť sviatosť birmovania v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Žiaci a pedagógovia ZUŠ Janka Silana zahrali počas svätej omše pôsobivé inštrumentálne skladby z pera svetových hudobných skladateľov:

       Na začiatok obradu vysluhovania sviatosti birmovania zahrala:

       G.F.Händel   SONÁTA I g mol                                          

       na priečnej flaute hrá: Zuzana Oprendeková

       z triedy p. uč. Mgr. Zuzany Šoltýsovej a p. uč. Mgr. Gabriely Takáčovej, Dis. art.

       klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová


       Na záver obradu birmovania sa na husliach predstavil:

       Franz Schubert    SONATINA D dur op. 137 No.1              

       na husliach hrá: Gabriel Fendek

       z triedy p. uč. Petra Reháka

       klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó

        

       Začiatok sv. prijímania zahrala na husliach:

       Oskar Rieding     CONCERTINO in D op. 25                      

       na husliach hrá: Gabriel Fendek

       z triedy p. uč. Petra Reháka

       klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó

        

       Na záver sv. prijímania (postkomúnio):

       Jean Xavier Lefévre           SONÁTA Nr. 3    
                              
       na priečnej flaute hrá: Zuzana Oprendeková 
        
       z triedy p. uč. Mgr. Zuzany Šoltýsovej a p. uč. Mgr. Gabriely Takáčovej, Dis. art.
        
       klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová

        

       Sme radi, že mnohí zo zaplnenej konkatedrály v Poprade veľmi úprimne konštatovali, že vážna a výsostne inštrumentálna hudba je veľmi úzko spätá so slávením liturgie a vytvára priestor pre osobnú modlitbu a meditáciu.

        

     • Vystúpenie na vernisáži
      • Vystúpenie na vernisáži

       Dňa 15.6.2015 sa zúčastnili žiaci Základnej umeleckej školy Janka Silana v Poprade na

       „ STREDOVEKÉ KLÁŠTORY a ICH OSUDY
       NA SLOVENSKU “

       VÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNEHO DŇA PAMIATOK

       ROKU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

       VERNISÁŽ VÝSTAVY 15. JÚNA 2015 o 14:00 v kaštieli v Spišskom Štiavniku

        

       V kultúrnom programe sa predstavili žiaci hudobného odboru:

        

       Viliam Kužel v hre na akordeóne z triedy p. učiteľa Ľubomíra Petríka a zahral skladbičky:

       Schmidt   SONATÍNA A dur

       Repnikov   TANEC S HARMONIKOU

       Zuzana Čapóová v hre na gitaru z triedy pána učiteľa Mgr. Pavla Hučka skladbičku

       SCARBOROUGH FAIR - anglický tradicionál

       Petra Rendová a Zuzana Michelková v hre na altové zobcové flauty z triedy p. učiteľky Mgr. Silvii Frankovej, Dis. art. a zahrali

       John Banister   BOUREÉ

        

     • Tanečné predstavenie
      • Tanečné predstavenie

       Srdečne pozývame na samostatné tanečné predstavenie žiakov tanečného odboru našej umeleckej školy so svojim hodnotným hodinovým programom pod názvom "QUO VADIS"

       Uskutoční sa dňa 23. júna 2015 o 17.00 h. v Dome kultúry v Poprade.

       Triedna učiteľka, choreografia: DENISA LIESKOVSKÁ.

        


       Quo vadis?   [kam ideš?]

       Quo vadis? (alebo kam ideš?), je to názov vystúpenia, ktorého som sa dňa 23.6. o 17.00 hod. zúčastnila. Nie len ja ale aj rodiča, príbuzní a zvedaví ľudia, ktorí chceli vidieť nadané deti. Program vystúpenia bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sme sa preniesli do rozprávkovej a ľudovej  ríše. Vystupovali tam mačičky, myšičky, naučili sme sa ako nestarnúť, jedno dievčatko hralo na gitaru a dievčatá nám ukázali z ľudové  tance.

       V druhej časti toho bolo oveľa viac, mali sme si pripomenúť kde kráčame a ako zle kráčame. Začiatok vystúpenia bol prostý - vznik sveta. Pokračovalo to vznikom zvierat a nakoniec prvých indiánov. Všetci sme napäto čakali, čo sa bude diať. Na pódium vstúpili civilizovaní ľudia, ktorí vyhnali indiánov a zničili prírodu. Postavili si veľké domy. Ale matka príroda všetko  obrátila hore nohami. Civilizovaní ľudia umierajú, ale majú nádej na prežite. Malé dievčatko donesie kvet (kvet symbol života), ktorý zobudí zničenú prírodu a vedci nakoniec vstanú z popola.

       Je neskutočné, ako si pani učiteľka Lieskovská dala práce a nacvičila také veľkolepé vystúpenie. Zásluhu na tom mali aj deti, ktoré sa naučili zložité choreografie a výtvarníci, ktorí pomohli zostrojiť kostými. Bol to neuveriteľný zážitok.

       Vypracovala : Eliška Mašlonková    žiačka 6.A triedy


        

     • Deň rodiny
      • Deň rodiny

       Milé rodiny, priatelia, študenti a žiaci

       Dovoľte, aby sme Vás pozvali na „rodinnú“ svätú omšu, ktorá sa bude konať na budúcu nedeľu – dňa 7.6.2015 o 14.00.hod. v našom Kostole sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny.

       Deň rodiny má vo všetkých oslavujúcich krajinách ten istý zámer – poukázať na kľúčovú hodnotu rodiny, ktorej manželia vychovávajú svoje deti zodpovedne a vedú ich k humánnym a kresťanským hodnotám.

       Po skončení svätej omše – o 15.00. hod. sme pre Vás v spolupráci Spojenej cirkevnej školy v Poprade pripravili krásny program obohatený rôznymi sprievodnými atrakciami  pre deti či zábavnými aktivitami pre celé rodiny. Nebude chýbať guláš a iné občerstvenie. Modlíme sa za krásne počasie a veríme, že prídete stráviť príjemné nedeľné popoludnie.


       Program ZUŠ na Deň Rodiny ZUŠ Janka Silana

       1. blok

       Gitarový súbor: 8 žiakov - Lucia Jurkovičová, Kristína Bodyová, Patrik Kožuch, Matej Jakubove, Kristína Tapferová, Zuzana Čapóová, Tomáš Vagaš, Šimon Pintek = 17 min.

       Skladby:

       1.V. N. Paradiso – Montmartre

       2. M. Praetorius – La Volta

       3. Trad. - Mi Favorita

       4. M. A. Charpentier - Prelude

       5. G.H.M. Rodriguez - La Cumparsita

       6.M. Praetorius - Ballet

       7. V. N. Paradiso – Sirtakitara

       8. M. Jackson - BillieJean

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       2. blok

       1. Čapóovci: Peter (klavír) +Zuzana (gitara) = 5 min.

       Skladby:

       1. T. Tisserand: En avril...

       2. T.Tisserand: Spleen Milonga

       2. Banasiewiczovci: Petra (klavír)+Anička (husle)+Norika (husle) = 3 min.

       Skladby:

       1. M. Vilec – Pri potoku

       3. Ľudová hudba: PetraBanasiewiczová(spev) + Anička Banasiewiczová(husle) + NorikaBanasiewiczová (husle) + Filip Bednarčík (husle) + Martin Šidlovský (husle) + Ema Gallovičová (husle) + Peter Rehák (husle) + Ľubomír Petrík (akordeón) + Matúš Reľovský (bas) = 10 min.

       Skladby:

       1. Zmes slovenských ľudových piesní

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       3. blok

       1. Sestry Vojtechové: Monika (klavír) + Zuzana (zobcová flauta) = 2 min.

       Skladba:

       1. I. Valenta: Pred Tvojou tvárou

       2. Zuzana Vojtechová (zobcová flauta) + Lea Jurčíková(zobcová flauta) +Julián Jurčík (klavír)= 2,5 min.

       Skladba:

       1. N. Allemand: Slnko

       3. Súrodenci Pintekovci: Zuzana(klavír) + Šimon (gitara) + Matúš (keyboard) + Ondrej (akordeón) = 7 min.

       Skladba:

       1. Vangelis – Dobytie raja

       2. Ph. Collins – Deň v raji

       4. Tanec: Šarlota Gallovičová + Daniela Zubajová + Ema Ambrózová + Miriam Petrenčíková = 3 min.

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       4. blok

       1. Gallovičovci + Šromekovci: Tomáš (klavír) + Ema (husle) + Šarlota (zobcová flauta) + Juraj Šromek + dospelý (ukulele)= 8 min.

       Skladba:

       1. Páslo dievča pávy

       2. Veselčák

       3. Medulienka

       4. Čardáš

       2. Ľudová hudba: Petra Banasiewiczová (spev) + Anička Banasiewiczová (husle) + Norika Banasiewiczová (husle) + Filip Bednarčík (husle) + Martin Šidlovský (husle) + Ema Gallovičová (husle) + Peter Rehák (husle) + Ľubomír Petrík (akordeón) + Matúš Reľovský (bas) = 4 min.

       Skladba:

       1. Zmes ľudových piesní z Liptova
        

     • Úspešná umelecká reprezentácia školy
      • Úspešná umelecká reprezentácia školy

       Jednou, nie však jedinou  cestou  ku skvalitneniu  interpretačných schopností  a k rastu talentu v oblasti umenia  je účasť na súťaži.  Sme veľmi  vďační za podporu Rodičovskému  spoločenstvu pri ZUŠ J. Silana v Poprade a vedeniu školy, nakoľko  v tomto školskom roku umožnilo  svojou podporou talentovanému žiakovi  ZUŠ Filipovi Tkáčovi zúčastniť  sa troch zaujímavých  klavírnych súťaži.  Okrem úspechu na celoslovenskej klavírnej súťaži Mladí klaviristi, bola pre nás nesmierne cennou, krásnou ale aj náročnou  skúsenosťou účasť na medzinárodnej klavírnej súťaži v  chladnej novembrovej Varšave, kde nás Filip dôstojne reprezentoval  náročným  a treba povedať, že  v rámci štúdia v ZUŠ nadštandardným programom v rozsahu polorecitálu . Mali sme  popritom jedinečnú príležitosť vypočuť si takmer profesionálne až profesionálne výkony súťažiacich vo svojej i  vyšších kategóriách . Ako peknú spomienku si Filip zo súťaže odniesol  okrem diplomu aj knihu s notovým rukopisom kompozície poľského klavírneho romantického velikána Fryderika Chopina. Peknou bodkou za súťažnou reprezentáciou našej školy týmto talentovaným žiakom  sa stala  celoslovenská klavírna súťaž Schneiderova Trnava  (konala sa 16. apríla 2015), na ktorej bol Filip už po druhýkrát mimoriadne úspešný. Okrem diplomu za zlaté pásmo, sa zaradil medzi troch najúspešnejších z 18 súťažiacich vo svojej kategórii, keďže získal aj diplom za najlepšiu interpretáciu skladby ( J. Cikker:  Potok a vánok z cyklu Tatranské potoky). Z úspechu máme radosť a vážime si ho. Pretože: za každým takýmto úspechom sa skrýva okrem potrebnej dávky nadania a talentu aj mnoho hodín nácviku, trpezlivá práca, zápal pre klavírnu hru i snaha o najdokonalejší umelecký výkon, aký je v danej chvíli  možný.

        

     • nadácia VÚB
      • nadácia VÚB

       Nadácia Všeobecnej úverovej banky aktívna v podpore vzdelávania

       Vyslovujeme svoje úprimné poďakovanie Nadácii Všeobecnej úverovej banky, pretože práve vďaka nej môže cirkevná Základná umelecká škola Janka Silana v Poprade vlastniť kvalitné ozvučovacie zariadenie, CD prehrávače, mikrofóny a mixážny pult s príslušenstvom, ktoré sú potrebné na ozvučenie hudby, hlasu a hudobných nástrojov počas verejných produkcií. Keďže sme cirkevná škola ozvučenie je veľkým prínosom hlavne počas verejných koncertov žiakov a učiteľov v koncertných sálach, ale najmä v chrámoch nášho mesta a okresu tak, aby umelecká produkcia bola plnohodnotne vnímaná našimi poslucháčmi. Len ťažko by sme mohli prezentovať naše niekoľko mesačné snaženie, keby vo veľkých priestoroch nebolo počuť malých speváčikov, huslistov, flautistov, klaviristov, gitaristov, akordeonistov, keyboardistov, ale aj verejné produkcie žiakov tanečného odboru by boli na svoju realizáciu omnoho zložitejšie. Kvalitné ozvučenie pomáha žiakom rásť umelecky nielen za dverami tried, ale najmä budujú si svoj interpretačný potenciál pred verejnosťou. Vyslovujeme naše úprimné poďakovanie Nadácii Všeobecnej úverovej banky za tento dar pre nás. Podporili ste proces aktívneho vzdelávania v škole, ale aj mimo nej. Len symbióza teoretického a praktického vzdelávania v škole ide ruka v ruke s verejnými vystúpeniami s cieľom vychovať všestranných umelcov. Aj vďaka vám sa nám spoločne podarí prezentovať krásu umenia a tým obohacovať nielen seba, ale aj našich poslucháčov.

       Vedenie školy so svojimi pedagógmi a žiakmi !

         

     • Verejný koncert v saleziánskom Oratóriu Úsmev
      • Verejný koncert v saleziánskom Oratóriu Úsmev

       Hodnotné kultúrne podujatie ZUŠ Janka Silana na pôde saleziánskej rehole

       Stáva sa peknou tradíciou, že cirkevná Základná umelecká škola prostredníctvom žiakov, ako aj ich pedagógov usporadúva hodnotné kultúrne podujatia v priestoroch školy, ale dlhodobým zámerom je taktiež jej prezentácia aj v rôznych iných priestoroch s cieľom byť prístupný širokej umeleckej verejnosti. Ani 18. marec 2015 nebol toho výnimkou a škola v premiére usporiadala verejný koncert na pôde saleziánskeho oratória „Úsmev“ na sídlisku juh v Poprade. V pestrom programe a za účasti hojného počtu poslucháčov zo strany rodičov, starých rodičov, ako aj širokej verejnosti si prítomní mohli vypočuť blok hudby a tanca v podaní žiakov školy. Sme radi, že všetci poslucháči odchádzali z nášho koncertu potešení hodnotným umeleckým zážitkom.

       PROGRAM VEREJNÉHO KONCERTU V SALEZIÁNSKOM MLÁDEŽNÍCKOM STREDISKU ÚSMEV

       1. Claude Gagnon  ELÉGIE

        hrá: Šimon Pintek, gitara  - pedagóg: Mgr. Pavol Hučko

       1. I. Jurničková   PÚŤOVÁ PESNIČKA

       hrá: Natália Rečičárová, klavír - pedagóg: Mgr. Elena Haviarová

       1. P. Wedgwood  PINK LADY

        hrá: Petra Mudráková, priečna flauta - pedagóg: Mgr. Silvia Franková, Dis. art. - klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó

       1. Tanečné vystúpenie  MANDARINKA DARINKA

        tancujú: žiaci 1. ročníka - pedagóg: Denisa Lieskovská

       1. I. Jurníčková   SNENIE PRE VENDULKU

       hrá: Petra Banasiewiczová, klavír - pedagóg: Mgr. Janka Dudeková

             6. Kurt Mahr    KOLOTOČ

       hrá: Viliam Kužel, Peter Žugec, akordeónové duo - pedagóg: Ľubomír Petrík

             7. G. Ph. Telemann   SONÁTA F dur, 1. časť

       hrá: Zuzana Michelková, altová zobcová flauta - pedagóg: Mgr. Zuzana Šoltýsová - klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová

       1. K. Perri   TISÍC ROKOV

       hrá:  Natália Celerová, klavír - pedagóg: Mgr. Dana Endreszová

       1. Joep Wanders   HANDLE WITH CARE

         hrá: Šimon Pintek, gitara - pedagóg: Mgr. Pavol Hučko

       1.  I. Jurničková   GROTESKA

         hrá: Zuzana Pinteková, klavír - pedagóg: Mgr. Janka Dudeková

       1.  P. Wedgwood   FALLING

         hrá: Barbora Lukáčová, priečna flauta - pedagóg: Mgr. Silvia Franková, Dis. art. - klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó

       1. Tanečné vystúpenie MY SME MYŠI TROCHU ŠIŠI

        tancujú: Šarlota Gallovičová, Ema Ambrózová, Miriam Petrenčíková, Daniela Zubajová - pedagóg: Denisa Lieskovská

       1. Vladimír Kotík   VZPOMÍNKA

        hrá: Mária Krettová, klavír - pedagóg: Mgr. Radka Horáková

       1. Samo Hvozdík   VALČÍK

        hrá: Katarína Slebodníková, priečna flauta - pedagóg: Mgr. Zuzana Šoltýsová - klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová

       1. R. Lovland   TAJOMNÁ ZÁHRADA

        hrá: Filip Bednarčík, husle - pedagóg: Peter Rehák - klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
   • 052/7721389
   • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad


    05801 Poprad
    Slovakia
   • 37942743
   • 2021882654