• Škola

   • Vznik a profilácia ZUŠ

   • Základná umelecká škola Janka Silana v Poprade

     

    Vznik a profilácia ZUŠ

     

    V roku 1991 bola zriadená Základná škola Štefana Mnoheľa v Poprade ako cirkevná škola. Hneď v počiatkoch svojej činnosti hľadala vhodné podmienky pre výučbu hry na hudobných nástrojoch. Keďže sa našli zanietení učitelia, ktorí boli ochotní viesť výučbu formou kurzov a krúžkov, škola začala poskytovať svoje priestory pre tieto aktivity v popoludňajších hodinách. V školskom roku 1991/1992 začali prebiehať tieto kurzy: hra na klavíri, kde vyučovali traja učitelia (J. Gajdoš, E. Plavčanová, E. Grausová), hra na organe (P. Pavlík), hra na akordeóne (Š. Karhút), hra na gitare (Ľ. Chládek), hra na flaute (J. Smrek).

            Okrem týchto kurzov existovali ešte krúžok zborového spevu a výtvarný krúžok. Zborový spev v jeho začiatkoch viedla B. Dorková, v ďalšom školskom roku jej vypomáhal P. Pavlík. Neskôr sa učitelia vo vedení speváckeho zboru menili. Výtvarný krúžok od vzniku až do roku 1993  viedla E. Habláková, ktorá ďalej veľmi úspešne pracovala so žiakmi vo výtvarnom odbore ZUŠ. V rokoch 1991 až 1993 pôsobil na škole aj folklórny krúžok, ktorý viedli M. Ovšonková a A. Mičková.

            Počet učiteľov ostatných záujmových kurzov v školskom roku 1992/1993 sa rozšíril o dvoch učiteľov: J. Piklerová – klavír a Ľ. Petrík – akordeón, keďže záujem žiakov o tieto predmety vzrástol. V školskom roku 1993/1994 bolo do kurzov zapojených viac ako 180 žiakov. Škola mala základné vybavenie hudobnými nástrojmi.

            Záujmová činnosť formou kurzov bola teda prvým krokom k otvoreniu Základnej umeleckej školy pri Základnej škole Štefana Mnoheľa v Poprade, ktorá dostala oficiálny súhlas pre svoju činnosť od Ministerstva školstva Slovenskej republiky dňa 6. septembra 1993 s tým, že išlo o experimentálny model riadenia ZUŠ, kde základná škola a umelecká škola majú spoločné riaditeľstvo. Riaditeľom školy bol PaedDr. Ján Dravecký a jeho zástupcom pre základnú umeleckú školu Ján Gajdoš. Patronát nad činnosťou novoutvorenej ZUŠ prevzala Katedra hudobnej výchovy  Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove.

            Cieľom zriadenia ZUŠ bolo vytvoriť podmienky pre záujmové vzdelávanie talentovaných žiakov v hudobnom, literárno – dramatickom a výtvarnom odbore. Prostredníctvom detí, ktoré sú súčasne žiakmi ZŠ a ZUŠ obohacovať kultúrne dianie v škole, zvyšovať úroveň estetickej výchovy, viac pozornosti popri klasickej  svetskej tvorbe a interpretácii venovať kresťanskej tvorbe hudobnej, výtvarnej i dramatickej, spoznávať  a rozvíjať sakrálne umenie, pripravovať praktických organistov, pripravovať umelecké programy, obohacovať kultúrny a spoločenský život v meste a regióne.

            Po otvorení ZUŠ sa počet predmetov znovu zväčšoval a ku už spomínaným hudobným nástrojom pribudli ešte hoboj, husle a trúbka, neskôr priečna flauta. V školskom roku 1994/1995 sa na podnet pani inšpektorky Bernasovskej začali hľadať podmienky pre výučbu hry na syntetizátor a od nasledujúceho školského roku sa začalo s jeho vyučovaním.

            Integrovaný spôsob výučby na cirkevnom gymnáziu P. Ušáka Olivu, ZŠ Štefana Mnoheľa a ZUŠ Janka Silana prináša viaceré výhody. V prvom rade pre žiakov tejto školy, ktorí sa nepotrebujú presúvať na popoludňajšie záujmové vyučovanie do inej budovy ZUŠ. Prestávku medzi vyučovaním využívajú hlavne na prípravu domácich úloh, na rozhovory, taktiež na šport, keďže v blízkosti sa nachádza školské ihrisko. V škole vládne takmer rodinná atmosféra. Žiaci sa medzi sebou lepšie poznajú, učitelia gymnázia, ZŠ a ZUŠ si môžu lepšie poradiť pri riešení výchovných problémov, čím majú väčšiu šancu objektívnejšie posúdiť danú situáciu. Úzka spolupráca učiteľov obidvoch škôl prináša ovocie aj pri spoločenských kultúrnych podujatiach. Učitelia, ktorí majú chuť a predpoklady, môžu učiť v obidvoch školách. Náklady na prevádzku a údržbu školy sú pri takomto spôsobe vyučovania podstatne nižšie. Záujmové vzdelávanie v ZUŠ využíva asi 65% žiakov základnej školy.

            Osobitná pozornosť v tejto základnej umeleckej škole je venovaná hre na organe, pretože až do „nežnej revolúcie“ bol tento predmet ťažko dosiahnuteľným. Bolo ho možné študovať iba na troch slovenských konzervatóriách, bežní organisti boli odkázaní na vlastnú intuíciu, na súkromné hľadanie vedomostí, ktoré však bolo všemožne obmedzované komunistickým režimom. Výučba hry na organ v rámci ZUŠ je v okrese Poprad realizovaná len na ZUŠ Janka Silana. Vtedajší učiteľ Peter Pavlík, absolvent Konzervatória v Košiciach mal v začiatkoch tejto činnosti veľmi zložitú úlohu, ktorá spočívala v diferencovanom prístupe k jednotlivým žiakom a v tom, že sa ešte nemohol oprieť o učebné osnovy, lebo neexistovali pre ZUŠ. Učebné osnovy cirkevnej a chrámovej hudby pre ZUŠ schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15.11.1995.

            V zavádzaní predmetu hra na organ – chrámová hudba bola škola priekopníkom. Pre učiteľov – organistov organizovala škola celoslovenské semináre s poprednými odborníkmi organovej hry, na ktorých sa riešila metodika výučby hry na organ, obsah učebných osnov, problematika uplatnenia absolventov v praxi a iné. Týmto témam bol venovaný seminár pre učiteľov organovej hry na ZUŠ v dňoch 16. a 17. júna 1995 na ZUŠ Štefana Mnoheľa v Poprade. Spoluorganizátorom podujatia bolo Združenie katolíckych škôl Slovenska pri odbornej garancii Konzervatória v Košiciach. Seminár bol určený predovšetkým učiteľom hry na organ v ZUŠ, ale aj iným záujemcom, praktickým organistom. Prednáškový maratón zavŕšil organový koncert žiakov ZUŠ z Prievidze, Ružomberka, Prešova, Dolného Kubína, Humenného, Popradu, Vrábľov, Kežmarku, Nitry a Konzervatória v Košiciach v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Od roku 2001 škola usporiadala Popradské organové dni Š. Mnoheľa – celoslovenskú súťaž mladých organistov. Odbornou garantkou súťaže bola doc. Mgr. Art. Emília Dzemjanová, artD. Potešiteľné je, že v dvoch vtedajších ročníkoch súťaže obsadili prvé miesto žiaci ZUŠ Janka Silana v Poprade (Juraj Slovík v roku 2001, Silvia Baranová v roku 2002, Dominika Králiková v roku 2004) vďaka umelecko -  pedagogickému vedeniu p. učiteľa Petra Čapó, absolventa cirkevnej hudby na Konzervatóriu v Košiciach, ktorý v roku 1995 na poste učiteľa organovej hry a cirkevnej hudby vystriedal Petra Pavlíka.

            Okrem hudobného odboru bol v roku 1993 zriadený aj výtvarný odbor (učiteľka E. Habláková) a literárno – dramatický odbor (učiteľka Ľ. Pavlíková). Nepretržite pracuje výtvarný odbor, v roku 1998 pre nedostatočný záujem tento odbor zanikol. V školskom roku 2001/2002 bol založený tanečný odbor (učiteľka E. Macušková).

           

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
   • scspp@scspp.sk
   • 052/7721389
   • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad